Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Referat fra årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 31. mars 2016.

Leder Unni Gangnæs ønsket velkommen til 31 medlemmer, og spesielt til Johs. Ramberg som var kveldens kåsør over emnet : "Fra frieri til – brøllop før i tia".
Man gikk så over til sakslisten.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Ingen bemerkninger.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Møteleder: Unni Gangnæs,
Referent: August Kleven,
Underskrivere av protokollen: Kjell Frankrig og Nils Johan Undrum.


Sak 3. Årsmeldinger.
Årsmeldingen for historielaget ble lest av sekretæren August Kleven.
Videre ble de 3 medlemmene som var gått siden forrge årsmøte hedret med 1 minutts stillhet.
Årsmeldingen fra slektsgranskergruppa ble lest av Kjell Frankrig.
Årsmeldingen Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier av Nils Johan Undrum,
Bygdebokkomiteen av Unni Gangnæs,
Redaksjonskomiteen for Haakon av Halvor Johan Kolshus,
Billedregistreringsgruppa av Thormod Næringsrud og 
Torsdagsklubben av August Kleven.

I årsmeldigen for historielaget skal det være 9 styremøter og 63 saker.
Alle beretninger godkjent uten bemerkninger.

Sak 4. Regnskap.
Regnskapet for Historielaget og Bygdebokfondet ble referert av Unni Gangnæs, og godkjent uten bemerkninger.

Sak 5. Fastsette kontinente for 2017. 
Styret foreslo denne unedret kr 150,-. Dette ble vedtatt.

Sak 6. Valg.
Leder i valgkomiteen Torhild Nordby Jahren gikk gjennom valgkomiteens forslag. Alle valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Unni Gangnæs, Linda Engen og Arvid Kolstad hadde frasagt seg gjenvalg.
Halvor Johan Kolshus overtok som leder. Reidar Olsen tar Halvors plass som styremedlem for 1 år. 
Styremedlemmene Thormod Næringsrud og Helga Frøyset rykker opp som styremedlemmer.

Styret blir da som følger: 
 Leder: Halvor Johan Kolshus 
 Nestleder: Liv Molstad Johansen 
 Styremedlemmer: Leif Karlstad, Reidar Olsen, Thormod Næringsrud, Helga Frøyset og August Kleven. 
Styret velger selv kasserer og sekretær.

Varamedlemmer: Nils Johan Undrun, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien.
Revisorer: Hans Bjønstad og Johanne Herslet Holsen, varamedl.: Bjørg Ruud.
Valgkomite: Aud Larsen Berge, Odd Ivar Dybvik og Signe Grønvik.

Stiftelsen Folkenborg museum.
Styremedlemmer: Halvor Johan Kolshus, Einar Antonsen og Øistein Heen.
Varamedlemmer: Unni Gangnæs, Jorun Westerby og Thor Nilsen.

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kringle før Johs Ramberg fikk fortelle  humoristisk om frieri og brølop før i tia. Halvor takket for tilliten, og Liv overrakte blomster til Unni, Linda og Arvid hadde fått blomster før.

04.04.2016

August Kleven

referent