Årsberetning for Eidsberg Historielag 2015.

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag.
Medlemmene får tilsendt «Nyhetsblad» to ganger i året.
Medlemstallet er stabilt.
Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort: Erik Gangnæs, Anne Johanne Dahl og Torer Andreas Garseg.

Styret har i 2015 bestått av:
Leder: Unni Gangnæs
Nestleder: Liv Molstad Johansen
Sekretær: August Kleven
Styremedlemmer: Halvor J. Kolshus, Linda Engen, Arvid Kolstad og Leif Karlstad.
Kommunens rep: Morten Stangeland varamedl: Rolf Dillevik
Nestleder: Liv Molstad Johansen
Varamedlemmer: Thormod Næringsrud, Helga Frøyset og Jostein Flåøien.
Revisorer: Hans Bjørnstad og Reidar Olsen
varamedlem: Johanne Herslet Holsen
Fra ny kommunestyreperiode har kommunen ikke oppnevnt medlemmer til historielagets styre, bygdebokkomiteen og Stiftelsen Folkenborg museum.

Styret har i perioden hatt 9 styremøter og behandlet 53 saker.
Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene
Vi kan se tilbake på et år med bra aktivitet , og bra frammøte på våre forskjellige arrangement.
Kjell Undrums skrift «Langs slorene» var ferdig til «Bygdas dag» og har solgt godt.
Gledelig var det at vi endelig i høst kunne lansere bind VII av gårdshistorien som omhandler 16 gårdsnummer i Trømborg.
Haakon 8 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt.
Årets tur var i år til Risengrotta 
Økonomien i laget er god, vi viser for øvrig til regnskapet.
Dugnadsånden er fortsatt god ,men vi trenger rekrutering 
Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom kl.10-12
Laget har kontordag på museet hver tirsdag kl.10-12. Vi digitaliserer bilder. Kom med dine gamle bilder.
Slektsgranskergruppa, Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier og Bygdebokkomiteen har egne årsmeldinger .

Møter og arrangement vi har deltatt i.
19 mars Årsmøte med 26 medlemmer. Trond Degnes kåserte om sangeren og
gründeren John Herland
23 april Temamøte med prost Elisabet Yrwing Guthus om Alf Prøysen ,ca. 40 personer.
25 april Årsmøte i Østfold Historielag i Rakkestad ,utsendinger: Unni, Leif, Halvor Johan og
August
7 mai Utedugnad på museet
13 mai Tur til Risengrotta 50 personer.
17 mai Bekransning av Haakon Haakonssons bauta ved ordfører Unaas, Sang av Eidsberg 
Bygdekor, mindre besøkt enn tidligere ca. 50-60 stk
30 mai Bygdedag Salget vårt innbrakte ca. kr. 3.000.-
11 juni Skoledagen, gammelt gårdsarbeid, atkivitetsdag for bygdas 6 klassinger.
18 juni På gjengrodde stier øst i kroken med bra deltagelse.
29 juli Olsok feiring i Eidsberg kirke i samarbeide med menighetsrådet. Etter gudstjenesten
samling i kirkestua. Kåseri av Jan Erik Thoresen om grenselosvirksomheten 1940-
1945. Meget godt besøkt med ca. 80 personer
20 aug. Styret i dialogmøte med ordfører Unaas
27 aug. Dialogmøte angående bygdas dag, Unni deltok
6 sept. Barn og dyr på museet , ca. 700 mennesker, vårt salg kr. 5695.- utsolgt før kl.15.00
10 sept. Torsdagsklubben samling i gårdsmuseet på Mustorp.
19 sept. Bygdas dag, Vi stilte med salg av Mysenleksikon, bygdebøker, Haakon og bra salg av
«Langs slorene»
27 sept. På gjengrodde stier sammen med Askim Turlag.
9 okt. Unni og Rolf deltok på Mysen by konferanse 2015-2016.
10 okt. Unni og Liv deltok på møte i Østfold Historielag om Kulturvernforbundet.
22 okt. Temamøte i samarbeid med Eidsberg bibliotek og historielaget. Emne « Den Norske
Is eksporten – en viktig del av norsk historie». Foredrag ved Carsten M. Syvertsen
Høgskolen i Østfold. Ca . 30 deltagere.
5 nov. Tillitsmannsmøte i Østfold Historielag i Askim, Leif og Thormod deltok.
19 nov. Dialogmøte med Eidsberg Kommune, Unni deltok.
23 nov. Lansering av gårdshistorie bind VII- Trømborg på Eidsberg bibliotek ca. 25 personer. 29 nov. « Før jul» på museet. Vi hadde som vanlig kakesalg som innbrKTE KR. 3.393.-
Mye folk
6 des. Julemøte på Kirkeby grendehus, 72 til bords .Foredrag av Tom Brenne « Norske
Julehefter». Markering av at Eidsberg Historielag er 95 år.
Underholdning av Fundingsrud og Sydengen. Meget vellykket.


2016
14 jan. Torsdagsklubben hos Unni og Leif Karlstad
16 febr. Ordførerkolegiet i Indre Østfold invitert historielagene i Indre Ø til møte i Askim for
å komme med forslag på navn på ny storkommune. Unni og Halvor Johan møtte.
4 mars Nytt møte i Askim om samme sak. Unni og Halvor Johan møtte.
16 mars Lansering av kulturminnebrosjyre og nettside i Eidsberg kommune i biblioteket
Fra historielaget møtte: Kjell Undrum, Nils Johan Undrum, Øivind Larsen, Halvor
Johan Kolshus og August Kleven.
17 mars Møte i Askim om navn på ny storkommune. Halvor Johan og August møtte.

Årsmelding fra torsdagsklubben.
Torsdagsklubben har hatt 11 samlinger med varierende frammøte, fra 7-8 til 14-15 stk.
En av samlingene var på gårdsmuseet på Mustorp, en hos Unni og Leif Karlstad, en hos Historika i Rakkestad, to i Eidsberg Kirke og en utedugnad på museet.
Programmet varierer, det går mest i mimring om gamle dager. Når vi kommer i gang går praten livlig og det er vel liv laga for og fortsette samlingene. Tar gjerne imot forslag på program.
28.03.15
August Kleven