Om historilaget 

 


 


 Kirkebylåven på Folkenborg

HISTORIELAGET BLE STIFTET I 1920

Høsten 1918 kom den historieinteresserte postmesteren Nils Bjørn Nilssen til Mysen. Han ble en pådriver for at Eidsberg historielaget ble startet. Historielaget ble stiftet 23. februar 1920. Postmester Nilssen gjorde mye for å stimulere interessen for slekts- og lokalhistorie og samlet også selv en god del stoff til historielaget.

FORMÅL 
Eidsberg Historielag har til formål å verne om og ta vare på kulturarven i bygda og fremme arbeidet med bygdehistorie og slektshistorisk virksomhet. Laget har i 2014 rundt 260 medlemmer, men selvfølgelig ønskes flere velkommen.

VIRKSOMHET
Eidsberg Historielag er et selvstendig lag, som også er medlem av Østfold Historielag. 
I løpet av året er historielaget i aktivitet både på Folkenborg museum og i lokalmiljøet for øvrig. Blant annet feires 17. mai på Folkenborg med bekransning av Håkon Håkonsens bauta. I juni arrangeres bygdedag. Olsok markers ved Eidsberg kirke i samarbeid med Eidsberg menighetsråd. En rekke grupper og komiteer sørger for å holde lagets virksomhet i gang.

Eidsbergs 7. klassinger får et eget tilbud en dag i året. Denne dagen er temaet "gammelt gårdsarbeid" og elevene får selv være med i arbeidsprosesser som smiing, slått med ljå, vedkløyving, kostebinding, karding og spinning, lefsebaking, melke kuer og kjerning av smør.

BLI MEDLEM AV EIDSBERG HISTORIELAG
Medlemmene får tilsendt "Medlemskontakten" tre ganger i året, vår, sommer og høst med orientering om aktivitene, og "Østfold Historielags medlemsblad" som formidler informasjon om de andre historielag og museer i vårt fylke.


FOLKENBORG MUSEUM
Folkenborg museum ble i 2000 skilt ut fra Eidsberg Historielag som en egen stiftelse, som nå er blitt en del av Østfoldmuseene
http://ostfoldmuseene.no/museene/folkenborg_museum/ 

Narvestadbygningen på Folkenborg Museum

HISTORIE OM FOLKENBORG OG HISTORIELAGET

Folkenborg (en gammel skrivemåte er Folkinsborgh) har en enesteående historie- Her krysses lokalhistorie og rikshistorie. På midten av 1100-tallet ble det bygget en kirke her, den første kirken viet til Jomfru Maria.

Her dominerte Trond Prest, som  var her fram til 1105. Han tok i mot og døpte kongssønnen Haakon Haakonson i 1104.  Ett år gammel ble kongssønnen fraktet i sikkerhet til Nidaros av birkebeinerne.

Kirkegodset forfallt og ble solgt i 1826. Deler av eiendommen ble fraskjøtet av kong Karl Johan.

Etter Loven om kommunalt selvstyre av 1837 ble Folkenborg administrasjonssenter for kommunen, som kjøpte eiendommen for 850 spesidaler  i 1848. Kommunebygningen ("Hagastua") ble kjøpt fra Vestre Haga for 250 spesidaler og flyttet hit . Her på Folkenborg holdt da kommuneadministrasjonen til i 50 år. Eidsberg sparebank hadde også kontorer i bygningen.


Fra 1920 ble det samlet inn en del gjenstander og kildemateriale under ledelse av N. B.Nilsens (historielagets første formann). Etter hans død i 1932 ble det en tid stillstand i dette arbeidet. I 1935 startet Jørgen Dahl virksomheten opp igjen, idet han sørget for håndhevelse på eiendommen Folkenborg for kr 10.000. Historielaget hadde den gang en egenkapital på kr 167,90, så muligheten for å erverve eiendommen var ikke lys. Kort etter fikk kommunen et bud fra Arne Hjelmarks arvinger, som kjøpte gården og ga den til Historielaget.

Nå ble det fart i samling av gjenstander og gamle bygninger m.v. Gjennom årene har museet mottatt alt fra mindre gjenstander til store bygninger, dampmaskin,  traktorer og redskaper. Fram til år 2000 ble det flyttet og gjenreist rundt 21 bygninger på Folkenborg.

Eidsberg Historielaget var eier av Folkenborg og hadde avgjørene sluttsomhet, men for å forenkle det løpende arbeid, ble det valgt en srryngsgruppe som sammen med ledelsen utarbeidet forslag og planer som ble lagt fram for gødkjenning.

Det ble lagt ned svært mye dugnadsarbeid gjennom årene med flytting og gjenreising av alle husene. Det ble søkt om og gitt store summer til driften av museet fra det offentlige, som var rause og har gitt betydelige beløp til Historielagets virksomhet gjennom mange år.

I et brev fra Østfold fylkeskommune datert 11.01.1999 ble det vist til fylkesrevisorens rapport om innsyn i driften av halvoffentlige museer. Folkenborg museum hadde nettopp en slik eierform som påpekt. Tiltak måtte  snarest iverksettes  for å finne fram til en ny eierform for ikke å miste det offentlige bidrag til driften.

Etter mye arbeid med saken vedtok Eidsberg Historielag på ekstaordinært årsmøte 15.10.1999 å opprette en stiftelse med navn Folkenborg museum. I de nye vedtektene ble eiendommen, alle gjenstander og samilnger overført som gave til stiftelsen. I vedtektene for gaven har Eidsberg Historielag fått sikret seg retten til kontorplass og bruk av museets lokaler til møter og arrangementer vederlagsfritt.

Stiftelsen Folkenborg museeum kom i gang fra 01.01.2000. I ettertid har stiftelsen Folkenborg Museum også blitt deltager i Østfolkmuseene.

Mer om museet og historielaget får du vite ved å besøke stedet.

En utførlig artikkel: "Eidsbeg Historielag 90", finnes i vårt tidskrift HAAHON nr 3 (side 2).

VELKOMMEN!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKENBORG MUSEUM OG EIDSBERG HISTORIELAG


Narvestadbygningen på Folkenborg Museum.

Eidsberg Historielag ble stiftet 23.februar 1920 på årets første herredstyremøte etter et initiativ fra postmester Nils Bjørn Nilsen. Han oppfordret sterkt til dannelsen av et historielag og begrunnet forslaget som bredt forankret blant innbyggerne i bygda. Han hadde også klare meninger om hvordan man kunne gå fram med hensyn til innsamling av stoff og materiale. Ingen i herredstyret hadde noen innvendinger, og forslaget ble dermed enstemmig vedtatt.

Ja, enigheten blant de folkevalgte var så stor at herredstyret der og da besluttet å velge et styre og gikk dermed til valg på styremedlemmer. Etter et forslag fra redaktør Halfdan Asphaug ble Nils Bjørn Nilsen valgt til formann og Asphaug selv ble deretter vagt til nestleder. På samme møte ble også lagets vedtekter fastsatt, hvilket forteller at alt var vel forberedt på forhånd. I vedtektenes første punkt står det: «Lagets formål er å virke for bygdens utforskning både hva det vedkommer gårds- som personalshistorie». Dette må vi kunne si at laget siden 1920 har etterkommet, når vi i dag kan vise til bygdas unike samling av bygde- og gårdshistorie­bøker samt temahefter om ulike lokale kulturminner.

Da Mysen ble utskilt fra Eidsberg med virkning fra 1.juli 1920 ble lagets navn Eidsberg og Mysen historielag. Etter at kommunene igjen ble slått sammen i 1962 ble navnet atter endret til det opprinnelige Eidsberg historielag.

Møysommelig begynte laget sitt arbeid med innsamling av gamle ting, som til å begynne med ble lagret i et kjellerrom under det som den gang var Folkenborg skole på kommunesenteret Heggin. Det samme bygg som i dag er en del av vårt flotte kommunesenteret.

Årene gikk og gjenstandssamlingene vokste. Det ble trangt om plassen, og det følbare behovet for et samlingssted var stadig samtaletema hos lagets medlemmer. På et styremøte 4. desember 1935 meddelte banksjef Syver Hjelmark at arvingene etter hans avdøde onkel, Arne Hjelmark, enstemmig hadde besluttet å kjøpe gården Folkenborg g.nr 71, b.nr 1 og 2 og forære eiendommene til Eidsberg historielag. Betingelsen var, at - dersom historielaget skulle oppløses- skulle gården aldri kunne selges,  men vedbli å være offentlig eiendom. Den 7.mars 1936 mottok Eidsberg og Mysen historielag skjøte på eiendommen. Ved overskjøtingen ble det nedtegnet at Folkenborg i Eidsberg skal være et samlingssted for historiske minner fra det nærmeste omliggende distrikt og for dette distriktets slekter til fredning og bevaring. Dette skulle gjelde hustufter, bebyggelse, husflid, håndverk og kunst, samt alt som kan vise og belyse det daglige liv gjennom tidene.

Den 20.mars 1936 behandlet historielaget en henvendelse fra Jernbaneverket om det var av interesse for laget å overta grustaket på Folkenborg og det omkringliggende terreng rundt eiendommen. Dette svarte historielaget at man så positivt på.  Jernbaneverkets svar forelå den 27.juli 1937. Ved en skrivelse fra Statsbanene ved distriktssjef Furuholmen, meddeler han at Stortinget har samtykket i at grustaket skulle overdras til Eidsberg og Mysen historielag. Omkostningene ved overdragelsen måtte historielaget bære.

I januar 1937 mottok historielaget et gavebrev fra Agnes og Harald Narvestad. De overdro den gamle hovedbygningen på Narvestad fra 1724 til historielaget. Den ble i sin tid bygget av sorenskriver Colstrup.

Folkenborg har en enestående posisjon i distriktets historie. Betydningen av navnet er man usikre på, men topografiske forhold kan tyde på at stedet kan ha vært et kirke­ og samlingssted lenge før kongsbarnet Håkon Håkonsson ble født der på gården i 1204. Det var her Inga fra Varteig søkte tilflukt hos Trond prest, da hun skulle føde kong Håkon Sverresønns barn.

I mellomalderen ble det bygd en kirke der, viet til jomfru Maria. Ved reformasjon forfalt kirken. I dag vet man ikke nøyaktig hvor kirken stod, siden jernbaneverket brukte mye av området til grus­- og sandtak dengang jernbanen ble bygd. Professor og sogneprest Jacob Nicolaj Wilse skrev i sin beskrivelse av Edsberg Præstegjeld: «nok taler man om et Kapel, som skal have staaet på Gaarden Folkenborg, altsaa næsten af en himmelsk Udsigt, men deraf sees nu intet Tegn eller Levning». Biskop Jens Nilsson omtaler kirken i 1585 som et øde kapell. Sikkert er det at arkeologiske undersøkelser i framtiden kan komme til å avdekke mye spennende og ukjent historie på eiendommen Folkenborg og de nærmeste omgivelser.

Siden historielagets start i 1920 har både historielaget og museet gjennomgått en rivende utvikling. De som tok til å reise et museum på Folkenborg, stod foran en vanskelig oppgave som krevde ildsjeler i tiårene som kom. De var optimistiske og dyktige. Bygdefolket var på sin side flinke til å støtte opp om driften ved å gi gjenstander og bygninger til museet.

Det må også nevnes at den 7.oktober 1977 overdro Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt telthuset ved Eidsberg kirke vederlagsfritt til Eidsberg kommune. Telthuset har fredningsstatus. Eidsberg kommunestyre vedtok den 27.oktober 1977 å overdra telthuset til forvaltning under Folkenborg museum, som selv må sørge for drift og vedlikehold.

Det er en stolt tradisjon Eidsberg historielag er bærer av, når vi i 2015 kunne feire vårt 95 års jubileum.